Meje globaliziranega sveta

Razprodano!
Meje globaliziranega sveta
2011

Osrednji namen pričujoče knjige je celovit premislek kom­p­leks­nosti so­dob­nih heterogenih družbenopolitičnih meja v njihovi dia­hroni in sin­hroni dimenziji, s čimer želimo nadgraditi obstoječe teoret­ske pre­mis­leke meja, ki so se doslej osredotočali bodisi na dia­hrono bo­di­si na sinhrono dimenzijo, ki so naslavljali le epistemološko ozi­roma ontološko dimenzijo meja, ki so se ukvarjali samo s te­ri­torial­nimi mejami ali so premalo poglobljeno premiš­ljali po­li­tič­ne in ob­last­ne dimenzije meja. Koncepte meja (družbeno­političnih in dru­gih) vidimo kot instruktivne za premiš­ljanje ključnih druž­be­nih ka­te­go­rij dr­žavljanstva, dr­žave, mig­racij, trans­nacio­nal­nih in­teg­ra­cij in razmerij, globalizacije, kapitalizma, multikulturalizma itn.

Urednik/ca: Marinko Banjac
Urednik/ca: Blaž Ilc
Urednik/ca: Jernej Pikalo
296 strani
Format: 145 × 210 mm
Področja:
ISBN: 978-961-6768-30-6